Onze algemene voorwaarden

Omdat we het belangrijk vinden dat duidelijk is wat je bij ons kunt verwachten en welke afspraken je aangaat als je bij ons een afspraak maakt, vind je hieronder onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Voetprofessionals B.V.

Datum inwerkingtreding: 20 februari 2023

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis

gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Voetprofessionals B.V., gevestigd te (3022 DL) Rotterdam, aan de Beukelsdijk

138B, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87411865.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten opzichte van wie

Voetprofessionals B.V. zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden

Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever. 

Diensten: alle door opdrachtnemer aangeboden diensten met betrekking tot (medische) voetverzorging.

Artikel 2 – Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, transacties en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die betrekking hebben op de diensten van opdrachtnemer. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten door opdrachtnemer.

2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige transacties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede op alle transacties die op zodanige opdrachten betrekking hebben.

3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

4. Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen, kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, indien die afwijkende bedingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

5. Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten en lopende abonnementen. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.

6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na één maand, nadat opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden vóór de ingangsdatum van de wijzigingen.

Artikel 3 – Aanbieding en overeenkomst

1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid zoals vermeld in de aanbieding c.q. offerte of zo lang het voor die prijs online via de website wordt aangeboden.

2. Opdrachtnemer heeft het recht een gedaan aanbod binnen 2 dagen na acceptatie daarvan door opdrachtgever te herroepen.

3. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders is vermeld.

4. Opdrachtnemer kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

7. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand en vangt aan op het moment dat door opdrachtgever via de website van opdrachtnemer, of telefonisch, of op locatie van opdrachtnemer een afspraak voor de werkzaamheden wordt gemaakt en deze schriftelijk dan wel mondeling wordt bevestigd. De overeenkomst tussen partijen is bindend.

8. Wanneer de acceptatie van opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

9. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat de overeengekomen uitvoeringstermijn door opdrachtnemer wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

Artikel 4 – Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

1. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle relevante informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.

2. Opdrachtgever is bij een eventuele medische aandoening of klachten verplicht om eerst zijn arts te raadplegen alvorens opdrachtnemer, bij toestemming van de arts, haar dienstverlening kan uitvoeren. Bij acute of chronische gezondheidsklachten dient opdrachtnemer contact op te nemen met zijn medisch specialist. De door opdrachtnemer aangeboden diensten zijn nimmer bedoeld als medische behandeling of vervanging voor diensten door een huisarts of medisch specialist.

3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4. Opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van opdrachtnemer hoge eisen stellen, maar opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en conform de eisen van goed vakmanschap.

2. Op opdrachtnemer rust echter slechts een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

4. Opdrachtnemer heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde.

Artikel 6 – Overmacht

1. Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van haarzelf, werknemers of ingeschakelde derden, pandemieën en epidemieën, maatregelen van overheidswege, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van opdrachtgever, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van opdrachtnemer, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van opdrachtnemer. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden of blijvend van aard is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

4. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Tarieven

1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief

vast zoals weergegeven op de website van opdrachtnemer.

2. In het tarief van opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en

administratiekosten.

3. Bedragen zijn inclusief BTW.

4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden. De wijzingen zullen bekend worden gemaakt via de website van opdrachtnemer.

5. Prijswijzigingen van abonnementen is toegestaan binnen de eerste drie maanden van de duur van het abonnement. Indien opdrachtgever het niet eens is met de prijsverhoging van zijn of haar abonnement, heeft deze het recht het abonnement op te zeggen per ingangsdatum van de prijswijziging.

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden

1. Betaling van afspraken geschiedt direct bij het maken van de afspraak via de website van opdrachtnemer, of op locatie van opdrachtnemer na afloop van de werkzaamheden.

2. Betaling van het abonnement kan plaatsvinden door middel van automatische incasso.

3. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever, zal opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen met een betalingstermijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, alvorens opdrachtgever in verzuim raakt. Deze termijn gaat in vanaf de dag van ontvangst van de ingebrekestelling. Indien opdrachtgever niet binnen deze 14 dagen tot volledige betaling overgaat, raakt hij in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht om wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

4. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom bedragen conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt:

– over de eerste Euro 2.500,- 15% met min. van € 40,-, max. van € 375,-

– over de volgende Euro 2.500,- 10%

– over de volgende Euro 5.000,- 5%

– over de volgende Euro 190.000,- 1%

– over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-

5. Bij uitblijven van volledige betaling, nadat de opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is gedaan. Dit opschortingsrecht heeft opdrachtnemer ook indien zij al voordat opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.

6. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop deze:

– in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

– (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;

– door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

– onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

– anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 9 – Annulering en beëindiging afspraken

1. De voetverzorgingsbehandeling betreffen maatwerk. Daarom zijn de diensten uitgesloten van het herroepingsrecht.

2. De afspraak kan door opdrachtgever zowel schriftelijk als telefonisch geannuleerd worden.

3. Bij annulering van de afspraak vierentwintig uur voorafgaand aan de afspraak is de annulering kosteloos. Indien opdrachtgever vooraf heeft betaald voor de werkzaamheden, zal opdrachtgever dit bedrag teruggestort krijgen.

4. Bij annulering van de afspraak tussen vierentwintig uur en twaalf uur voorafgaand aan de afspraak zal vijftig procent van het overeengekomen tarief in rekening gebracht worden.

5. Bij annulering van de afspraak minder dan twaalf uur voorafgaand aan de afspraak, zal het gehele (honderd procent van het) overeengekomen tarief in rekening gebracht worden.

6. De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van opdrachtnemer of opdrachtgever of bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van opdrachtnemer.

7. Indien het door opdrachtnemer uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn haar erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van op enigerlei wijze voorgezet.

Artikel 10 – Gemiste afspraak

Indien opdrachtgever de afspraak niet telefonisch of schriftelijk geannuleerd heeft, zoals bedoeld in artikel 8, en niet naar afspraak op locatie van opdrachtnemer is verschenen ter uitvoering van de werkzaamheden, zal het gehele (honderd procent van het) overeengekomen tarief in rekening gebracht worden.

Artikel 11 – Abonnement

1. Met het afsluiten van het abonnement gaat opdrachtgever een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.

2. De genoemde tarieven op de website en andere platforms zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld.

3. Betaling geschiedt door maandelijkse digitale facturatie en automatische incasso.

4. Het abonnement kan opgezegd worden tegen het einde van een kalendermaand met een opzegtermijn van één maand.

5. Het abonnement mag door opdrachtgever/opdrachtnemer één keer per twaalf maanden tijdelijk stopgezet worden, voor een periode van maximaal drie maanden indien opdrachtgever/opdrachtnemer langer dan één maand niet aanwezig is.

6. Bij annulering van een afspraak die valt onder het abonnement van opdrachtgever gelden dezelfde regels zoals opgenomen in de artikelen 9 en 10, echter wordt de afspraak niet direct in rekening gebracht, maar dient het tarief voor de gemiste afspraak alsnog voldaan te worden door opdrachtgever bij het maken van de nieuwe afspraak.

Artikel 12 – Klachten

1. Over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na de afspraak de klachten schriftelijk melden aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer hier adequaat op kan reageren.

2. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is de opdrachtnemer aansprakelijk voor de eventueel door opdrachtgever geleden schade, binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningsverplichting, maar hij is nooit aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

2. Als opdrachtnemer aansprakelijk is, is dit beperkt tot enkel en alleen directe schade tot maximaal het declaratiebedrag dan wel het bedrag dat door de eventuele aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

3. In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op vergoeding van indirecte schade en gevolgschade.

4. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor eventueel door derden geleden schade naar aanleiding van de uitvoering van de dienstverlening ten behoeve van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor schade geleden door derde partijen.

5. Opdrachtgever kan binnen drie maanden nadat opdracht is afgerond of binnen drie maanden na ontdekking, schriftelijk beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht indien en voor zover mogelijk de door opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken door herstel of verbetering.

6. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze verplicht om opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij opdrachtnemer te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.

7. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor:

– Het niet voldoen aan de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen door opdrachtgever;

– de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan

opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;

– ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de zorgverlening, adviezen door opdrachtgever;

– het niet opvolgen van adviezen en/of instructies van opdrachtnemer tijdens de behandeling en voor nazorg thuis door opdrachtgever;

– alle vormen van letselschade en gevolgen van medische aandoeningen door het deelnemen aan een behandeling;

– fouten in gebruikte apparatuur of programmatuur of defecte hulpmiddelen tijdens behandelingen;

– tegenvallende resultaten;

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of diens leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten zich hiertegen verzetten.

Artikel 14 – Geheimhouding en privacy

1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden, tenzij zij verplicht zijn tot openbaring op grond van de wet- en regelgeving of dit noodzakelijk is tijdens eventuele geschillenbeslechting. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

2. De (medische) gegevens en informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekt en opdrachtnemer verzamelt, zal opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

3. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening of het afhandelen van een klacht. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om de persoonsgegevens van opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Artikel 15 – Geschillen

1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de geschillencommissie waarbij opdrachtnemer via de branchevereniging ProVoet bij is aangesloten.

2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 17 – Wijzigingen

De laatst geüploade versie op de website van opdrachtnemer c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.